Chobi Kilim

Pink Maimana Flatweave Kilim 2x3m

$2,500.00$1,250.00
$2,500.00$1,250.00

190x144cm Chobi Kilim #95

$900.00$450.00
$900.00$450.00

249x187 cm Chobi Kilim #674

$1,500.00$750.00
$1,500.00$750.00

201x147cm Chobi Kilim #676

$980.00$490.00
$980.00$490.00

269x184 Chobi Kilim #677

$2,300.00$1,150.00
$2,300.00$1,150.00

284x210cm Chobi Kilim #678

$2,300.00$1,150.00
$2,300.00$1,150.00

198x156cm Chobi Kilim #711

$1,300.00$650.00
$1,300.00$650.00

198x120cm Chobi Kilim #665

$850.00$490.00
$850.00$490.00

201x145cm Chobi Kilim #666

$980.00$560.00
$980.00$560.00
BACK TO TOP